วิทยากร บรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร “Digital Marketing เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 @ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา