วิทยากร บรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร “Digital Marketing (Go Online ebay)”
วันที่ 20-24 มกราคม 2563 @ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ